PÄÄSTÖKAUPPA

hyvitä hiilijalanjälkesi

Päästökauppa tarkoittaa Euroopan unionissa käytössä olevaa järjestelyä, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset sekä yhtiöt ovat velvollisia hankkimaan erityisiä päästöoikeuksia, joilla ne kompensoivat tuottamiaan haitallisia päästöjä. Laitokset ja yritykset voivat käydä keskenään kauppaa näillä päästöoikeuksilla, sillä niitä on markkinoilla rajallinen määrä. Päästökaupalla pyritään kustannustehokkaalla tavalla rajoittamaan haitallisia päästöjä ja estämään ilmaston lämpenemistä. Ilmastokauppa.com tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden ostaa näitä samoja päästöoikeuksia, jolloin niitä on markkinoilla vähemmän tarjolla yhtiöille sekä laitoksille. Tämän seurauksena voit siis oikeasti vaikuttaa siihen, kuinka paljon esimerkiksi hiilivoimalat voivat tuottaa päästöjä jatkossa! 

EU:n päästökauppajärjestelmästä käytetään usein lyhennettä ETS (Emissions Trading Scheme).

PÄÄSTÖKAUPPA – TOIMINTAPERIAATE

Euroopan unionin päästökaupassa Euroopan komissio määrittelee jokaiselle päästökauppakaudelle kokonaispotin, jonka maksimimäärä päästöjen osalta vastaa päästöoikeuksien määrää. Tämä kokonaispotti jaetaan useiden eri jäsenvaltioiden kesken, joiden kansalliset päästökauppaviranomaiset jakavat maakohtaisen kiintiön niin teollisuus- kuin energiantuotantolaitoksille.

Kokonaispotti on pienempi kuin EU:n nykyiset päästöt, jolloin kaikki mukana olevat yhtiöt eivät voi jatkaa päästöjen tuottamista entiseen tapaansa. Monet yritykset pyrkivätkin vähentämään omia päästöjään ja myymään sen jälkeen vapautuneet päästöoikeudet niitä enemmän tarvitseville. Päästökauppa on siis EU:n määrittämä tapa pakottaa yhtiöt pienentämään päästöjään tasaisesti! Päästöoikeus ja niiden määrä määrittää sen, kuinka paljon yritys voi vuositasolla tuottaa haitallisia päästöjä.

Päästökauppa on markkinapohjainen tapa hallita päästöjä. Hallituksella on useita tapoja hallita ja hillitä päästöjä. Perinteisesti päästöjä on rajoitettu hallinnollisilla välineillä, jotka sisältävät erilaisia ​​tilavuusrajoituksia ja ohjearvoja. Taloudellisiin välineisiin kuuluvat saastumisen vastaiset verot, investointi- ja tuotantotuki sekä päästökauppa.

Päästökauppa on päästöoikeuksien kauppaa. Kaupan piiriin kuuluvat laitokset tai yritykset tarvitsevat niiden päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia, joilla ne voivat käydä kauppaa. Päästöoikeuksien kokonaismäärä markkinoilla määrää kaikkien päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten kokonaispäästöt. Kaupan seurauksena yksittäisen toimijan päästöt voivat vaihdella. Kauttamme myös yksittäiset henkilöt voivat hyödyntää päästökaupan mahdollisuuksia hiilijalanjäljen kompensoimiseen!

Päästöoikeudet jaetaan markkinaosapuolille esimerkiksi historiallisten päästöjen perusteella tai huutokaupalla. Suomessa hieman yli puolet kasvihuonekaasupäästöistä kuuluu päästökaupan piiriin.

Euroopassa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasujen päästökauppaan. Myös muita päästöjä voidaan käydä kauppaa. Hyvä esimerkki tästä on rikkidioksidin kauppa Yhdysvalloissa.

Suomen kansallinen päästökauppaviranomainen on energiavirasto, jonka tehtävänä on muun muassa päästölupien myöntäminen ja seuranta, päästökaupparekisterin ylläpito, päästökaupan velvoitteiden noudattamisen valvonta ja päästökaupan todentajien hyväksyminen .

Energiavirasto kirjaa myös päästöoikeudet vuosittain päästökaupparekisterin toimijoiden laitoksekohtaisille lainaa tileille. Merkinnät perustuvat hallituksen päätökseen päästöoikeuksien jakamisesta.

KUINKA EU:N PÄÄSTÖKAUPPAJÄRJESTELMÄ TOIMII?

EU: n päästökauppajärjestelmä toimii ”cap and trade” -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä käsitellään hyödykkeenä tai tuotteena, jolla voidaan käydä kauppaa EU: n hiilimarkkinoilla. EU: n päästökauppajärjestelmän alaisia ​​yrityksiä ovat kiinteät laitokset (kuten voimalaitokset, teollisuuslaitokset ja muut suuret energiankäyttäjät) ja lentoyhtiöt.

Kaikkien päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien yritysten päästettävien kasvihuonekaasujen kokonaismäärään sovelletaan EU: n tasolla asetettua ylärajaa (tai rajoitusta). EU päättää myös siitä, kuinka paljon ja kuinka nopeasti kokonaispäästöjen pitäisi vähentyä. Katto tai raja siirtyy alaspäin vuosittain tämän päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi.

EU: n päästökauppajärjestelmän sääntelemien yritysten on hankittava päästöoikeudet. He voivat ostaa näitä hiilen markkinoilla tai EU: n päästökauppajärjestelmän huutokaupoista . Jotkut EU: n päästökauppajärjestelmän sääntelemät yritykset saavat tietyn määrän päästöoikeuksia ilmaiseksi.

Nämä päästöoikeudet ovat olemassa vain sähköisesti. EU: n päästökauppajärjestelmän sääntelemien yritysten on avattava unionin rekisteritilit pitääkseen nämä päästöoikeudet. Unionin rekisterin on kuin verkkopankin järjestelmä, joka pitää hiilidioksidin päästöoikeudet rahan sijasta.

EU: n päästökauppajärjestelmän sääntelemien yritysten on luovutettava vuosittain riittävästi hiilidioksidipäästöjä unionin rekisteritililtä kasvihuonekaasupäästöjensä huomioon ottamiseksi. Joten, kuten maksamalla laskun rahalla, nämä yritykset kirjaavat päästöjään hiilipäästöoikeuksilla.

Jos nämä yritykset eivät noudata sääntöjä, heille määrätään ankaria seuraamuksia.

Jos yritys vähentää päästöjään, se vähentää hiilidioksidipäästöoikeuksien määrää, jotka yrityksen on luovutettava vuosittain. Yhtiö voi sitten säilyttää ylimääräiset hiilidioksidipäästöt käytettäväksi tulevaisuudessa. Vaihtoehtoisesti se voi myydä ylimääräiset päästöoikeudet toiselle yritykselle, jolla ei ole päästöoikeuksia.

Kun yritykset käyvät kauppaa näin, se luo markkinahinnan hiilipäästöille. Kun raja tai yläraja pienenee vuosittain, markkinahinta nousee.

Tämä ”ylärajan ja kaupan” lähestymistapa tekee yrityksistä taloudellisesti houkuttelevammaksi investoida päästöjen vähentämistekniikoihin ja siten vähentää kasvihuonekaasupäästöjään.

PÄÄSTÖKAUPPA – VAIKUTUKSET

Euroopassa valta osa hiilidioksidipäästöistä syntyy energian tuotannosta, joten päästökaupan vaikutukset heijastuvat selkeästi energian hintaan. Päästöoikeus hinta nostaa sähkön tuotantoon käytettävän hiilen sekä kaasuvoiman kustannuksia, ja se tekee niistä vähemmän kannattavia. Toisaalta päästöttömän energiantuotannon (vesi tai tuuli) ei tarvitse maksaa hiilidioksidipäästöistä, ja näin ollen päästötön energia saa kilpailuetua suhteessa muihin. Myöskään ydinvoiman ei tarvitse maksaa hiilidioksidipäästöistä. Lyhyellä aikavälillä vaikutukset näkyvät hintojen nousussa, sillä Euroopassa ei ole tarjolla riittävästi saastuttamatonta energian tuotantoa. Iso osa sähköntuotannosta joudutaan edelleen tuottamaan hiili- ja kaasuvoimalla, joiden hintaa päästöt nostavat.

Tehokkaasti suunnitellut päästökauppaohjelmat tarjoavat:

  • Ympäristövarmuus, joka perustuu yleiseen saastumisrajaan.
  • Joustavuus yksittäisille päästölähteille räätälöidäkseen vaatimustenmukaisuuspolun tarpeidensa mukaan.
  • Tehokkuuden ja innovoinnin kannustimet, jotka pienentävät toteutuskustannuksia.
  • Kannustaa saasteiden vähentämiseen varhaisessa vaiheessa, mikä johtuu kyvystä siirtää ylimääräisiä päästöoikeuksia.
  • Alhaiset hallintokulut.
  • Vastuu päästöjen vähentämisestä, seurannasta ja raportoinnista.

Päästökauppaohjelmat toteutetaan parhaiten, kun:

  • Ympäristö- ja/tai kansanterveysongelmia esiintyy suhteellisen suurella maantieteellisellä alueella.
  • Merkittävä määrä lähteitä on vastuussa saastumisongelmasta.
  • Päästöt voidaan mitata johdonmukaisesti ja tarkasti.

PÄÄSTÖOIKEUS – KUINKA VOIN OSTAA NIITÄ?

Päästökauppaohjelmissa on kaksi keskeistä osaa: saastumisraja (tai yläraja) ja kaupankäynnin kohteena olevat päästöoikeudet, jotka vastaavat rajaa, joka oikeuttaa päästöoikeuksien haltijoihin päästää tietyn määrän (esim. yhden tonnin) epäpuhtauksia. Tämä raja varmistaa, että ympäristötavoite saavutetaan ja vaihdettavat päästöoikeudet tarjoavat joustavuutta yksittäisille päästölähteille oman vaatimustenmukaisuusreitin määrittämisessä. Koska päästöoikeuksia voidaan ostaa ja myydä päästöoikeusmarkkinoilla, näitä ohjelmia kutsutaan usein ”markkinapohjaisiksi”.

Ilmastokauppa.com tarjoaa yksityishenkilölle mahdollisuuden ostaa markkinoilta pois näitä samoja päästöoikeuksia, mistä eri yhtiöt sekä laitokset kilpailevat. Mitä enemmän yksityishenkilö ostaa päästöoikeuksia kauttamme, sitä vähemmän niitä on saatavilla yhtiöille – ja sitä enemmän ne joutuvat päästöjään pienentämään!

Eikä siinä vielä kaikki, sillä ostaessasi esimerkiksi henkilöauton päästöjä vastaavan määrän päästöoikeuksia, hyvität samalla myös oman hiilijalanjälkesi. Olemme tehneet päästökaupan kuluttajalle helpoksi ja vaivattomaksi, joten jokainen voi ottaa osaa ilmastotalkoisiin ja taistella muutosta vastaan. Jokaisen yksittäisenkin henkilön teoilla on vaikutus, ja yhdessä voimme saada aikaan suuren muutoksen!

Kun ostat kompensoit verkkokauppamme avulla omia hiilidioksidipäästöjä, saat meiltä sähköpostiisi virallisen Ilmastokaupppa.com sertifikaatin todisteeksi onnistuneesta ostosta – tämän jälkeen me ostamme puolestasi hyvittämääsi määrää vastaavan osuuden pois EU:n päästökaupasta!

päästökauppa

PÄÄSTÖOIKEUS JA PÄÄSTÖKAUPPA

Päästökaupan tarkoitus on siis pitää hiilidioksidi ja muut päästöt EU:n päästökauppasektorille asetetun päästökaton sisällä. Päästökaupan tärkein tavoite on saada yhtiöt vähentämään päästöjään, sillä saastuttaminen on kallista ja ilmastolle haitallista. Samalla se toimii tiennäyttäjänä EU:lle, jotta päästäisiin Pariisin ilmastosopimuksen vaatimalle tasolle.

Päästökauppajärjestelmä kattaa yli 40 % Euroopan haitallisista kasvihuonekaasupäästöistä. Suomessa se kattaa hieman alle puolet kasvihuonekaasupäästöistä.

Lähtökohtaisesti ajatuksena päästökaupassa on määritellä jokin tietty hintalappu ilmastonmuutosta vauhdittaville päästöille ja sitä kautta ohjata haitallisten päästöjen pienentämistä markkinaehtoisesti.

Pääs­tö­oi­keus an­taa niiden omis­ta­jal­le oikeuden tuot­taa tietyn mää­rän haitallisia pääs­tö­jä vuodessa. Jos pääs­tö­oi­keuksia jää yhtiöltä yli ja niitä myy eteenpäin, siirtyy lupa tuot­taa päästö­jä kaupan mukana uu­del­le omis­ta­jal­le. Pääs­tö­oi­keuk­sien ko­ko­nais­mää­rä kertoo, kuinka pal­jon pääs­tö­jä kokonaisuudessa voi tuot­taa.

hyvitä hiilijalanjälkesi

PÄÄSTÖKAUPPA – HISTORIA

 

Euroon päästökauppa alkoi vuonna 2005, vaikka sen idea syntyikin jo vuonna 1997 Kioton ilmastosopimuksen seurauksena. Haluttiin luoda erillinen markkinapohjainen malli, jolla voidaan hillitä hiilidioksidipäästöjen päätymistä ilmakehään. Syntyi niin kutsuttu päästökauppa, jossa sekä teollisuus- että energiantuotantolaitokset maksavat oikeudesta tuottaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

EU:n päästökauppa jakautuu kausiin, jotka kestävät noin 7 vuotta. Tällä hetkellä on meneillään neljäs kausi (kolmas kausi kesti 2013 – 2020). Jokaiselle kaudelle määritellään etukäteen tietty enimmäismäärä päästöoikeuksia, joita kauden aikana voidaan myydä. Niitä ei toki jaeta markkinoille kerralla, vaan jokaiselle vuodelle on oma kiintiönsä.

Neljännelle kaudelle (2021-2030) on sovittu uudistuksia aikaisempiin kausiin verrattuna. Päästökattoa, eli vuosittain liikkeelle laskettavien päästöoikeuksien ylärajaa, lasketaan kiihtyvämmällä vauhdilla. Jaettavien päästöoikeuksien kokonaismäärä laskee jatkossa 2,2vuosittain, kun se on aiemmin laskenut 1,74 % vuodessa.

hyvitä hiilijalanjälkesi

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Päästöoikeudet ovat erityisen päästökaupan kohteita, jonka piiriin kuuluvat laitokset sekä yritykset. Tehtaat ja muut saastuttavat yritykset tarvitsevat päästöoikeuksia pitääkseen toiminnan käynnissä ja hyvittääkseen esimerkiksi aiheuttamansa CO2-päästöt. Päästöoikeuksien kokonaismäärä markkinoilla määrää kaikkien päästökaupan piiriin kuuluvien laitosten kokonaispäästöt, joten ostamalla päästöoikeuksia markkinoilta kauttamme pystyt vähentämään yritysten saatavilla olevia kokonaismääriä päästöoikeuksissa sekä hyvittämään siinä samalla omat CO2-päästösi.

Valitse verkkokaupastamme itsellesi sopiva kohde, jonka päästöt haluat kompensoida. Maksa ostoksesi ja saat itsellesi Ilmastokauppa.com sertifikaatin todistukseksi onnistuneesta päästöoikeuden ostosta. Tämän jälkeen me ostamme vastaavan määrän osuuksia pois EU:n ETS-järjestelmästä puolestasi. Olet nyt hyvittänyt oman hiilijalanjälkesi!

Päästökauppa alkoi EU:n sisällä vuonna 2005. Ajatus siitä syntyi kuitenkin jo vuonna 1997 Kioton Ilmastosopimuksen seurauksena.

Ilmastonmuutoksen estämisessä vain todellisilla päästövähennyksillä on merkitystä kokonaisuuden kannalta. Jokainen vähennetty CO2-tonni on ilmaston kannalta yhtä arvokas riippumatta siitä, missä ja miten vähennys toteutetaan. EU:n päästökaupan tarkoitus on taata todellisia päästövähennyksiä valvotusti, kontrolloidusti, laaja-alaisesti ja kustannustehokkaasti. Järjestelmä on ollut toiminnassa jo yli 10 vuotta suurille päästölähteille ja Ilmastokauppa.com on nyt tuonut sen kustannustehokkuuden ja hyödyt kaikkien ulottuville.

päästökauppa